GSP SPECIAL  »  MEDIA  »  

Regulament “Abonamente 2009 – Gazeta Sporturilor”

Articol de GSP - Publicat marti, 16 decembrie 2008 00:00

Organizatorul tombolei
Organizatorul concursului este S.C. Convergent Media SA, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, P-ta Presei Libere, nr. 1, sector 1 şi punct de lucru în municipiul Bucureşti, strada Dionisie Lupu, 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscală RO 7447520.

Temeiul legal
Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi ale Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Perioada de desfasurare  
Tombola se desfăşoară în  perioada 16.12.2008 – 20.01.2009.

Participare
La tombola “Abonamente 2009 – Gazeta Sporturilor”, denumită în continuare Tombolă, poate participa:
-    orice persoana fizică română care deţine un abonament valabil in luna decembrie 2008 la cotidianul Gazeta Sporturilor, şi care pe data de 16 decembrie 2008 a primit impreuna cu ziarul Gazeta Sporturilor cartea “Inimi la Beijing”. Fiecare abonat al Gazetei Sporturilor cu abonament valabil in luna decembrie 2008 va primi gratuit cartea Inimi la Bejing. În carte se găseşte cuponul de abonament, valabil ca talon de tombola.
-    Toţi abonaţii Gazetei Sporturilor care şi-au reînnoit abonamentul pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009 pot intra în tombolă dacă trimit talonul completat şi copia chitanţei pentru abonamentul pe 3, 6 sau 12 luni din anul 2009.
Expedierea taloanelor de participare la tombola si dovada achitarii unui abonament se face în perioada 16.12.2008 – 20.01.2009, la una dintre adresele:
-    Prin posta - Marian Dumitrescu, Bucuresti CP.31, OP 33, folosind plicurile autoadresate (expediţia gratuită)
-    prin fax, la numarul 021/406.65.94
-    sau prin e-mail, la adresa [email protected]

Perioada de desfasurare  
Tombola se desfăşoară în  perioada 16.12.2008 – 20.01.2009.


Premii
Premiile constau în
-    3 TV LCD cu valoarea de 500 euro fiecare
-    100 mingi Gazeta Sporturilor 707 euro

 Valoarea premiilor
Valoarea totală a premiilor este de 2207 euro
(valoarea premiilor in lei a fost calculata la 3.6 lei/euro)

Cum cîştigi
Pe data de 26 ianuarie 2009 se va face o extragere la care vor participa toate cupoanele (sau copiile acestora) de abonament completate pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009 ajunse la redacţie perin posta, fax sau e-mail si pentru care s-a făcut dovada platii (copia chitantei). Vor fi extrase 103 cupoane de abonament, însemnind 3 TV LCD si 100 mingi Gazeta Sporturilor. Vor intra la tragerea la sorţi doar cupoanele pentru care exista chitanţa care dovedeşte reînnoirea abonamentului pe 3, 6 sau 12 luni din anului 2009. Extragerea se va face de către un reprezentant al SC Convergent Media SA, în prezenta unui notar public.

Validarea premiilor
Taloanele extrase sînt declarate cîştigătoare dacă au completate lizibil toate cîmpurile înscrise şi dacă există o chitanţă care să probeze reabonarea pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009. În cazul în care unul dintre plicurile extrase nu întruneşte cerinţele prezentului regulament, va fi extras un alt plic.

Cum ridici premiul

Cîştigătorii premiilor TVLCD vor fi anunţaţi telefonic şi vor ridica premiile de la sediul Gazetei Sporturilor, strada Dionisie Lupu, 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti. Cistigatorii mingilor Gazeta Sporturilor vor primi premiile prin posta pe adresa scrisa în cuponul de abonament.
Nu se va acorda contravaloare in bani a premiilor.

Confidenţialitatea datelor şi drepturile de imagine
Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin înregistrarea notificării avînd ca scop reclama, marketing şi publicitate în registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acordul expres ca numele, prenumele şi imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice şi să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar. Informaţiile furnizate de către participanţii-cîştigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor şi în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing şi publicitate de organizatorului concursului. Refuzul cîştigătorilor de a furniza datele personale şi talonul cîştigător pentru validarea şi acordarea cîştigurilor determină neacordarea cîştigurilor.
Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terţi cu excepţia societăţilor implicate în derularea loteriei publicitare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC CONVERGENT MEDIA SA, Adresă de contact: Str. Dionisie Lupu, nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de acces la date  - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului, cel puţin o data pe an, de a obţine de la organizator confirmarea dacă datele sînt prelucrate sau nu, informaţii referitoare la scopul prelucrării.
Dreptul de intervenţie asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ştergerea, transformarea informaţiilor în date anonime, terţi cărora le-au fost dezvaluite datele.
Dreptul de opoziţie - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing şi publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională,  credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la pt.1.
Dreptul de a se adresa justiţiei - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România. Prin participarea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Angajaţii S.C. Convergent Media SA, rudele de gradul I ale acestora, şi firmele colaboratoare implicate în derularea concursului, precum şi distribuitorii de abonamentelor nu au dreptul să participe la acest concurs.
În cazul în care cîştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vîrsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de identitate ale părinţilor sau tutorelui legal.

Forţa majoră
Forţa majoră se defineşte în inţelesul prezentului regulament prin calamităţi naturale, cutremure, război, inundaţii, greve generale etc.
Tombola va fi întreruptă în caz de forţă majoră, prin decizia organizatorului însă nu înainte de a anunta participanţii.


Alte prevederi
Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoţiei, urmînd ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiţional la regulament şi să fie publicate pe site-ul www.gsp.ro.
Regulamentul de desfăşurare a tombolei va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro şi este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în urma unei cereri scrise.
Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute la adresa de contact a organizatorului, S.C. Convergent Media SA din: municipiul Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pînă la sfîrşitul concursului. Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Organizatorul tombolei
Organizatorul concursului este S.C. Convergent Media SA, societate ce editează cotidianul Gazeta Sporturilor, cu sediul social în municipiul Bucuresti, P-ta Presei Libere, nr. 1, sector 1 şi punct de lucru în municipiul Bucureşti, strada Dionisie Lupu, 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti sub numărul J40/2690/1995, cod de identificare fiscală RO 7447520.

Temeiul legal
Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi ale Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Perioada de desfasurare  
Tombola se desfăşoară în  perioada 16.12.2008 – 20.01.2009.

Participare
La tombola “ Abonamente 2009 – Gazeta Sporturilor”, denumită în continuare Tombolă, poate participa:
-    orice persoana fizică română care deţine un abonament valabil in luna decembrie 2008 la cotidianul Gazeta Sporturilor, şi care pe data de 16 decembrie 2008 a primit impreuna cu ziarul Gazeta Sporturilor cartea “Inimi la Beijing”. Fiecare abonat al Gazetei Sporturilor cu abonament valabil in luna decembrie 2008 va primi gratuit cartea Inimi la Bejing. În carte se găseşte cuponul de abonament, valabil ca talon de tombola.
-    Toţi abonaţii Gazetei Sporturilor care şi-au reînnoit abonamentul pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009 pot intra în tombolă dacă trimit talonul completat şi copia chitanţei pentru abonamentul pe 3, 6 sau 12 luni din anul 2009.
Expedierea taloanelor de participare la tombola si dovada achitarii unui abonament se face în perioada 16.12.2008 – 20.01.2009, la una dintre adresele:
-    Prin posta - Marian Dumitrescu, Bucuresti CP.31, OP 33, folosind plicurile autoadresate (expediţia gratuită)
-    prin fax, la numarul 021/406.65.94
-    sau prin e-mail, la adresa [email protected]

Perioada de desfasurare  
Tombola se desfăşoară în  perioada 16.12.2008 – 20.01.2009.

Premii
Premiile constau în
-    3 TV LCD cu valoarea de 500 euro fiecare
-    100 mingi Gazeta Sporturilor 707 euro

 Valoarea premiilor
Valoarea totală a premiilor este de 2207 euro
(valoarea premiilor in lei a fost calculata la 3.6 lei/euro)

Cum cîştigi
Pe data de 26 ianuarie 2009 se va face o extragere la care vor participa toate cupoanele (sau copiile acestora) de abonament completate pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009 ajunse la redacţie perin posta, fax sau e-mail si pentru care s-a făcut dovada platii (copia chitantei). Vor fi extrase 103 cupoane de abonament, însemnind 3 TV LCD si 100 mingi Gazeta Sporturilor. Vor intra la tragerea la sorţi doar cupoanele pentru care exista chitanţa care dovedeşte reînnoirea abonamentului pe 3, 6 sau 12 luni din anului 2009. Extragerea se va face de către un reprezentant al SC Convergent Media SA, în prezenta unui notar public.

Validarea premiilor
Taloanele extrase sînt declarate cîştigătoare dacă au completate lizibil toate cîmpurile înscrise şi dacă există o chitanţă care să probeze reabonarea pentru 3, 6 sau 12 luni din anul 2009. În cazul în care unul dintre plicurile extrase nu întruneşte cerinţele prezentului regulament, va fi extras un alt plic.

Cum ridici premiul

Cîştigătorii premiilor TVLCD vor fi anunţaţi telefonic şi vor ridica premiile de la sediul Gazetei Sporturilor, strada Dionisie Lupu, 64-66, cladirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Bucureşti. Cistigatorii mingilor Gazeta Sporturilor vor primi premiile prin posta pe adresa scrisa în cuponul de abonament.
Nu se va acorda contravaloare in bani a premiilor.

Confidenţialitatea datelor şi drepturile de imagine
Organizatorul garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin înregistrarea notificării avînd ca scop reclama, marketing şi publicitate în registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal sub numărul 5066. Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal (nume, prenume, adresa, CNP, adresa e-mail, cont bancar). Prin participarea la concurs cîştigătorii îşi dau acordul expres ca numele, prenumele şi imaginea (fotografia) acestora să fie făcute publice şi să fie folosite de către organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video şi în ziar. Informaţiile furnizate de către participanţii-cîştigători vor fi folosite de către organizator pentru validarea, acordarea premiilor şi în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing şi publicitate de organizatorului concursului. Refuzul cîştigătorilor de a furniza datele personale şi talonul cîştigător pentru validarea şi acordarea cîştigurilor determină neacordarea cîştigurilor.
Organizatorul se obligă să nu difuzeze datele cu caracter personal către terţi cu excepţia societăţilor implicate în derularea loteriei publicitare.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC CONVERGENT MEDIA SA, Adresă de contact: Str. Dionisie Lupu, nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, Departamentul Marketing. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Operatorul este obligat să comunice un răspuns persoanei vizate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Dreptul de acces la date  - Orice persoană vizată are dreptul, prin cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă operatorului, cel puţin o data pe an, de a obţine de la organizator confirmarea dacă datele sînt prelucrate sau nu, informaţii referitoare la scopul prelucrării.
Dreptul de intervenţie asupra datelor - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, la rectificarea, blocarea, ştergerea, transformarea informaţiilor în date anonime, terţi cărora le-au fost dezvaluite datele.
Dreptul de opoziţie - Orice persoană vizată are dreptul, la cerere şi în mod gratuit, de a se opune din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele ce o vizează să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing şi publicitate.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Orice persoană vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: 1. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională,  credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte; 2. reevaluarea oricărei alte decizii luate împotriva sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la pt.1.
Dreptul de a se adresa justiţiei - Orice persoană vizată care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Dreptul de participare
La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România. Prin participarea la concurs, participanţii acceptă şi se supun prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Angajaţii S.C. Convergent Media SA, rudele de gradul I ale acestora, şi firmele colaboratoare implicate în derularea concursului, precum şi distribuitorii de abonamentelor nu au dreptul să participe la acest concurs.
În cazul în care cîştigătorul nu deţine dreptul legal de a avea CI/BI (nu a împlinit vîrsta de 14 ani), acesta este îndreptăţit să intre în posesia premiului, dar numai cu acordul scris şi pe baza datelor de identitate ale părinţilor sau tutorelui legal.

Forţa majoră
Forţa majoră se defineşte în inţelesul prezentului regulament prin calamităţi naturale, cutremure, război, inundaţii, greve generale etc.
Tombola va fi întreruptă în caz de forţă majoră, prin decizia organizatorului însă nu înainte de a anunta participanţii.

Alte prevederi
Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a interveni în orice fel, în orice moment în derularea promoţiei, urmînd ca aceste modificări să facă obiectul unui act adiţional la regulament şi să fie publicate pe site-ul www.gsp.ro.
Regulamentul de desfăşurare a tombolei va fi publicat pe site-ul www.gsp.ro şi este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în urma unei cereri scrise.
Eventualele reclamaţii legate de concurs vor fi făcute la adresa de contact a organizatorului, S.C. Convergent Media SA din: municipiul Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, clădirea Astoria Center, etaj 2, sector 1, pînă la sfîrşitul concursului. Reclamaţiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare. Detalii despre concurs la telefon 021/406.65.21.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

Playtech: BOMBĂ! Un medic celebru din România anunță când se termină pandemia de Covid-19: ‘Gata, dispare’


Comentarii (1)
 •  23 Ianuarie 2009, 12:01

plizzz cum pot sa aflu si io nr de miercuri-01 2009si joi-01-2009va multimesc.cine ma ajuta si pe mine?

Vezi toate comentariile (1)
Comentează